ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งใหม่ การเป็นเหมือนพระเยซูแบบสมบูรณ์และเป็นนิรันดร์สิครับ จะเป็นสิ่งใหม่ ในช่วงเวลาที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากการตาย เราได้รับความเชื่อมั่นว่าการตายไม่ได้อยู่เหนือเรา ความตายที่สำคัญจริงๆ อย่างเดียวคือ ความตายต่อบาปของเรา ผ่านในการบัพติศมากับพระเยซู ถ้าเราได้ร่วมในการตายนั้น แน่นอนที่สุดว่า เราจะมีส่วนร่วมในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (โรม 6:1-14)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุด ข้าพระองค์รู้ว่าจะได้เห็นพระพักตร์พระองค์ เพราะพระคุณของพระองค์และการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในเวลานี้ ที่จะใช้ชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิตที่ทรงฟื้นขึ้นมา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น