ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన సంరక్షకుడు మాత్రమే కాక , ఆయన మన సహాయకుడు కూడా.మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం కూలుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఆయన మనతో ఉన్నాడు.ఆయన మనలను మరణమునుండి విడిపిస్తాడు లేదా మరణము గుండా మనలను విడిపిస్తాడు.అతను చెడు నుండి మనలను విడుదలచేస్తాడు లేదా అతను చెడును అధిగమించడానికి మనలను విడుదల చేస్తాడు. మన భూకంపాలు మరియు అలలు తరంగాలు మధ్యలో మనము ఒంటరిగా లేము లేదా విడిచిపెట్టబడలేదని విశ్వసించుటయే మన పని.

Thoughts on Today's Verse...

God is not only our protector; he is also our helper. Even when our world seems to be crashing around us, he is there. He will deliver us from death or deliver us through death. He will deliver us from evil or he will deliver us to overcome evil. Our task is to trust that in the midst of our earthquakes and tidal waves we are not alone or abandoned.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద దేవా, ఎవరైతే జీవితం యొక్క భూకంపాలు మధ్యలో ఉన్నారో వారి కోసం నేడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను . నేను ఎవరికోసమైతే చింతిస్తున్నానో మీకు తెలుసు. ఉపశమనం కలిగించలేనంత పెద్దవియును మరియు నిజముగా ఆదరణ కలిగించుట నాకు బాధాకరమైన విషయమైనప్పటికీ వారి పోరాటాల గురించి పట్టించుకోవడమే నాకు తెలుసు. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, వారిని ఆశీర్వదించండి , వారితో ఉండండి, మరియు త్వరగా వారిని విడుదల చేయండి. మీరు మా ఏకైక నిజమైన నిరీక్షణ మరియు యేసు మా ఏకైక నమ్మకమైన విమోచకుడు. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

My Prayer...

Holy God, I pray for those today who are in the middle of life's earthquakes. You know those for whom I am concerned. You know I care about their struggles which are too big for me to mitigate and too painful for me to truly bring comfort. I ask you now, to bless them, be with them, and please deliver them quickly. You are our only true hope and Jesus is our only sure redeemer. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 46:1-2

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change