ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన ధ్వనితో నిండిన ప్రపంచంలో కూడా, నెరవేరని విధంగా దేవునికి ప్రతిజ్ఞలో చాలా ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడతారు. ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి, ఆయనను స్తుతించండి మరియు ఆయనను వేడుకొనండి. మన ప్రార్థనలు నిరంతరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, మన మాటలు విస్తృతంగా లేదా శుద్ధి చేయవలసిన అవసరం కలదు , కేవలము అవి కొద్దివై ఉండవలెను.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను ప్రార్థించేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నా కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రార్థనలు వినబడునట్లుగా నేను నా ప్రార్ధనను మాటలచే అలంకరించవలసిన అవసరం నాకు లేనందుకు ధన్యవాదాలు. నా నుండి గొప్ప వాగ్దానాలను ఆశించనందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మీ బిడ్డగా మీ దగ్గరకు వచ్చాను, మీ కోసం జీవించాలని మరియు నా జీవితమంతా నిన్ను స్తుతించాలని కోరుకునే మీ వినయపూర్వకమైన సేవకుడను . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change