ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

వినయం అనేది మన సంస్కృతి యొక్క అత్యంత విలువైన ఆస్తి లేదా అత్యంత కావలసిన గొప్పదైన వ్యక్తిత్వము కాదు . కానీ, వినయం కోరదగినది - అది ఆజ్ఞాపించబడినది (అయితే అది చాలును ), కానీ మనం దాని అవసరాన్ని "సంపాదించుకొన్నాము ".అది ప్రతి సంవత్సరం నైతికత, వ్యక్తిత్వము మరియు ఆధ్యాత్మికతలో ప్రధాన వైఫల్యాల యొక్క మరొక తరంగాన్ని తెస్తుంది. మన ఉత్తమ రోజులలో కూడా, మనమందరం కొన్ని సార్లు దేవుని పవిత్రత విషయములో పడిపోతున్నాము . సాంస్కృతికంగా అభివృద్ధి చెందడం కంటే, మనం జారిపోతున్నవారిగా యున్నాము . వినయంతో దేవుని సమీపించవలసిన మన అవసరం "సంపాదించబడింది"! కాబట్టి మనం వినయంగా ఉండి, ప్రభువును పిలుద్దాం, మన పాపాన్ని విసిరివేసి, ఆయనను వెతుకుదాం!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ కార్యాలు అద్భుతం, నీ విశ్వాసం అఖండమైనది మరియు నీ దయ మరియు కృప కూడా అటువంటి ఆశీర్వాదములే . మీకు మరియు నాకు మధ్య, మీ విలువ మరియు పవిత్రత మరియు నా లోపములకు మధ్య దూరం ఉన్నప్పటికీ, మీరు నా మాట వింటున్నారని తెలిసి నేను మీ వద్దకు వచ్చాను. నేను, మరియు నా సంస్కృతి మరియు నా చుట్టూ ఉన్న దేశం, మీరు మాకు చాలా అద్భుతంగా ఆశీర్వదించిన దానిలో గందరగోళం సృష్టించారని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో మీరు స్పష్టంగా గుర్తించదగిన మార్గాలలో మా దేశంలో మిమ్మల్ని మీరు పునరుద్ఘాటించవలసిందిగా వినమ్రంగా అడుగుతున్నాను. నేను యేసు నామము ద్వారా విశ్వాసముతో దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు