ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ హృదయం ఎక్కడ నివసిస్తుంది? ఈ వాక్య భాగములో ఉన్నది అదే. అది మనం మన హృదయాలతో ఎక్కువ సమయం గడిపే ప్రదేశానికి సంబంధించినది. దేవుడు మీ జీవితంలో నిరంతరం ఉన్నాడన్న అవగాహన ఉందా? అతను మీ సమస్త ఒడిదుడుకులలో కనిపించని కానీ ఎల్లప్పుడూ ఉండే సహచరుడా? లేదా అంతా సౌకర్యవంతంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇక్కడ మనతో ఉన్నారా మరియు పనులు బిజీగా ఉన్నప్పుడు మనతో లేకుండా పోయారా ? లేదా అంతా బాగానే ఉందని మనం భావిస్తున్నామా ? మనం ఎప్పుడూ ఒంటరిగా లేమని తెలుసుకోవడం వల్ల ఆనందం వస్తుంది. ప్రార్థన అనేది మనకు, ఆత్మ ఆత్మతో, బిడ్డ అబ్బా అని పిలువబడే తండ్రితో దేవునితో మానవుడు నిరంతరం కొనసాగించే ఒక సంభాషణ . కృతజ్ఞత చెల్లించుట మరియు సంతోషం అనేవి బయటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా మనం ఆశీర్వదించబడ్డామని తెలియజేయు గొప్ప గురుతులు .

Thoughts on Today's Verse...

Where does your heart live? That's what these verses are all about. It's about where we spend the most time with our hearts. Is there a constant awareness in your life that God is present? Is he the unseen but always present companion in all your ups and downs? Or is God here when it is convenient and gone when things are busy or we feel that everything is going okay? Joy comes from knowing we are never alone. Prayer is the ongoing conversation we have, Spirit to Spirit, child to Abba, human with God. Thanksgiving and joy are the great reminders that we have been blessed no matter what the outward circumstances imply.

నా ప్రార్థన

గొప్పదైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, ఎల్లప్పుడూ నాకొరకు ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు మీ ఉనికి గురించి నాకు లోతైన ప్రశంసలు మరియు మరింత లోతైన అవగాహన కలిగించండి . దయతో నన్ను రక్షించడం ద్వారా మీరు నాకు ఇచ్చిన ఆనందాన్ని నా జీవితం ప్రతిబింబిస్తుంది. మరియు నా హృదయం ఎల్లప్పుడూ మీలో తన ఇంటిని కనుగొనును . నా రక్షకుడైన మరియు స్నేహితుడైన యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Precious and Righteous Father, thank you for being there, always. Give me a deeper appreciation and a more profound awareness of your presence today. May my life reflect the joy you have given me by saving me by grace. And may my heart always find its home in you. Through the name of Jesus my Savior and friend I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:16-18

మీ అభిప్రాయములు