ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చీకటి మన ప్రపంచాన్ని ఆధిపత్యం చేస్తుంది. కనిపించనప్పటికీ, చీకటి చాలా చెప్పబడిన వాటిని మరియు ప్రపంచము వాటిని ఎలా చూస్తుందో వాటిని నియంత్రిస్తుంది. ఎవరైనా క్రీస్తు కొరకు జీవించినప్పుడు, వారు గుర్తించబడతారు. యేసు పట్ల ఆయన విధేయత, ఆయన నీతిని విస్మరించలేము. కాబట్టి మనం ఆ వెలుగుతో ఏమి చేయబోతున్నాం? తన కుమారుడిని రక్షకుడిగా పంపిన పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి వైపు ఇతరులు చూడబోతున్నారా? లేదా, వారు క్రీస్తు మార్గాన్ని తిరస్కరించబోతున్నారా ఎందుకంటే మన నడకయే మన మాటగాని మరియు సేవ కాదు. వారు మన జీవితాల ద్వారా దేవుని దయను చూడగలిగి , తద్వారా వారు రక్షకుడిని తెలుసుకుందురుగాక !

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, నన్ను రక్షించిన మీ కృపకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నేను చేసే ప్రతి పనిలో మీ వ్యక్తిత్వం మరియు దయను ప్రతిబింబించేలా నాకు సహాయపడండి, కాబట్టి ప్రజలు నన్ను గమనించి, నా క్రైస్తవ నిబద్ధత గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, వారు చూసిన సేవ కారణంగా వారు మిమ్మల్ని కీర్తిస్తారు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు