ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను దేవునిచే సృష్టించబడ్డాను! మీరు దేవునిచే సృష్టించబడ్డారు. ప్రతిఒక్కరినీ దేవుడు చేసినట్లే, మనం కూడా దేవునిచే సృష్టించబడ్డాము. మనము ఉన్నామని ఎవరికైనా తెలియకముందే ఆయనకు మనము తెలుసు. ఈ లోకములోనికి మన రాకను గూర్చి ఎవరూ ప్రణాళికలు చేయకముందే అతను మన కోసం సంకల్పాన్ని చేశాడు. మరియు అతను మనలను బాగు చేశాడు! మనకు ఎలా తెలుసు? దేవుడు సృష్టించినదంతా చూడండి.

Thoughts on Today's Verse...

I am made by God! You are made by God. Just as surely as ANYone has been made by God, we have been made by God. He knew us before anyone knew we were there. He had plans for us before anyone planned our arrival. And he made us well! How do we know? Look at all God has made.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , నా రక్షకుడు మరియు విమోచకుడా, నేను తెలుసుకోకముందే నన్ను తెలుసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితాన్ని ఎంచుకుని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు నాకు అందించిన బహుమతులు, సామర్థ్యాలు మరియు ప్రతిభకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు దయచేసి నేను మీ ద్వారా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడినట్లుగా జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయండి, ఎందుకంటే నేను మీ సృష్టి ! యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

God Almighty, my Savior and Redeemer, thank you for knowing me before I was able to know. Thank you for choosing my life and giving it to me. Thank you for giving me the gifts, abilities and talents that you have given me. Now please help me live as if I was made special by you, because I am! Through Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 139:13-14

మీ అభిప్రాయములు