ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులముగా , మనము సంస్కృతి నుండి వేరుచేయడానికి పిలువబడలేదు. మనము సన్యాసులు అని పిలువబడలేదు కానీ దానికి బదులుగా, మనం చీకటి ప్రపంచంలో ఉన్నామని, వెలుగు వలే - కొన్ని లోపలి పడకగదిలో చిన్న కొవ్వొత్తులవలే దూరంగా ఉంచినట్లు కాక, కొవ్వొత్తులను వాటి స్టాండ్లలో అమర్చినట్లుగా, అందరూ ఒక కొండపై పట్టణము దాచబడకుండినట్లు తమ వెలుగును ఇతరులు చూచేటట్లు వెలుగుగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి.వాస్తవానికి, మన లక్ష్యం మన వైపు దృష్టి పెట్టడం కాదు, కానీ మన తండ్రి యొక్క అద్భుతమైన కృపను చూడటానికి ఇతరులకు సహాయపడటం.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి , ఈ రోజు మరియు ప్రతిరోజూ నా జీవితం ఇతరులను ఆశీర్వదిస్తుంది, కాబట్టి వారు మిమ్మల్ని మరియు మీ ప్రేమను మరింత స్పష్టంగా చూడగలరు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు