ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిజమైన నీతి మరియు పవిత్రత అనేవి దేవుడు మాత్రమే కలిగి ఉన్న లక్షణాలు అని మనకు తెలుసు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమనగా , దేవుడు మనము తన నాయకత్వానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ఆ లక్షణాలను మన జీవితంలో పెరుగుతున్న వాస్తవికతగా మార్చడానికి తన ఆత్మను ఉపయోగిస్తాడు. నిన్నటి వాక్యము లో , మనము మన బలహీనమైన ప్రాంతాలలో మనలను పరిపక్వం చేసుకొనడానికి ఆత్మను అనుమతించటానికి మనము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ రోజు ఎప్పుడైనా అదనంగా ఐదు లేదా పది నిమిషాలు కేటాయించి , దేవుని వాక్యాన్ని తెరిచి, మన నిర్దిష్ట దుర్బలత్వాలకు వర్తించే అనేక వాక్యభాగాలను చదవండి. అప్పుడు, ఈ బలహీన ప్రాంతాలలో మనలను క్రీస్తులాగా రూపాంతరం చెందించమని దేవుని ఆత్మను అడుగుదాం!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, దయ మరియు మహిమతో యేసు త్వరలో వస్తాడు! ప్రియమైన తండ్రీ, ఆ రోజు నేను నిర్దోషిగా కనబడతాను, నా శక్తి మరియు కృషి ద్వారా కాదు కానీ, నాలోని పనిలో మీ పరివర్తన శక్తి కారణంగా. యేసు నామంలో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు