ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అన్యాయముగా జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న పాలు మరియు సీలలును "చాలా దెబ్బలతో" కొట్టారు, చెరసాలలో ఉంచారు మరియు బొండవేసి బిగించెను. ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులలో, వారు స్తోత్రాలలో దేవుణ్ణి స్తుతించగలిగారు మరియు పరలోకంలో ఉన్న తమ తండ్రిని ప్రార్థించారు. ఈ రకమైన ఒత్తిడిలో, వారి విశ్వాసం వారి మాటలు విన్న ఇతర ఖైదీల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అనేక సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవ సాక్షలలో, క్రైస్తవుల హింస మరియు వేధింపులు ఉన్నప్పటికీ విశ్వాసకులు మరియు సంతోషకరమైన ప్రజలుగా ఉన్నందున క్రైస్తవ సాక్షము వలన కొన్ని ప్రభావవంతమైన కార్యాలు జరిగాయని మనము గుర్తు చేసుకోవాలి . మన ప్రార్థన మరియు ప్రశంసలను ఏదీ పరిమితం చేయకూడదు. చాలా కష్టతరమైన ప్రదేశాలలో ఉన్నవారి హృదయాలను చేరుకోవడానికి దేవుడు వాటిని ఉపయోగిస్తాడు!

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నా విశ్వాసం కారణంగా నాకు వ్యతిరేకంగా ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు వచ్చినప్పుడు, మీరు నన్ను యేసు కోసం ప్రేమగల, గౌరవనీయమైన మరియు బలవంతపు సాక్షిగా మార్చాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను ప్రగల్భాలు పలకడానికి అడుగుట లేదు కానీ , ఇతరులు మీ దయను మరింత పూర్తిగా తెలుసుకొని, రక్షింపబడటానికి యేసు వద్దకు వస్తారు అని అడుగుచున్నాను . నా రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు