ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కేవలం ముఖము చూసి పడిపోతూ మరియు ఆచరణల కంటే ఆలోచనలకు మరింత విలువను ఇవ్వాలని భావించే ఒక ప్రపంచంలో విశ్వాసం, ఆశ మరియు ప్రేమ సహజంగా కొన్ని క్రియలను జరిగిస్తుందని పౌలు ఆశించటం అనేది నిజముగా సేదతీరుటయే కదా ?.

Thoughts on Today's Verse...

In a world that falls for facades and seems to give more credit for intentions than actions, don't you find it refreshing that Paul expects that faith, hope, and love will naturally produce certain actions.

నా ప్రార్థన

విమోచకుడవగు అద్భుత దేవా, నేను గమనించదగ్గ విశ్వాసం, ఆశ మరియు ప్రేమ నిండిన జీవితాన్నీ కలిగి నేను మిమ్మిను గౌరవించాలని కోరుకుంటున్నాను. నీ కృప మరియు స్వభావము ప్రేరేపించే క్రియలన్నింటిచే నా జీవితం సంపూర్ణముగా పూర్తవునట్లు దయచేసి నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను పునరుద్ధరించండి మరియు ఉపశమనం కలిగించండి . యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Mighty God of deliverance, I want to honor you with a life of observable faith, hope, and love. Please revive and refresh me with your Holy Spirit so that my life will be full of the actions that your grace and character inspire. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 థెస్సలొనీకయులకు 1:3

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change