ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మీ పొరుగువారిని మీలాగే ప్రేమించండి" అని చెప్పే మరో మార్గం ఇది. యేసు మన భారాలను భరించడానికి మరియు మన పాపపు మరకను, బాధలను మోయడానికి వచ్చాడు.(యేసును ప్రస్తావిస్తూ క్రొత్త నిబంధనలో ఉదహరించబడిన దేవుని సేవకుడి బాధ గురించి శక్తివంతమైన వర్ణన కొరకు యెషయా 53 చదవండి.) ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నవారి పట్ల విముక్తిగా, ఆచరణాత్మక మార్గాల్లో జీవించమని ఆయన మనలను అడుగుతున్నాడు . ప్రార్థన చేయడం లేదా సహాయం చేయడానికి మనం ఏమి చేయగలమని అడగడం కంటే, భారం పడుతున్న ఇతరులకు సేవ చేయడానికి, పరిచర్య చేయడానికి మరియు సహాయం చేయడానికి మనలను పిలుస్తున్నారు.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు దయగల దేవా , దయచేసి నాకు చూడటానికి కళ్ళు ఇవ్వండి, సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న హృదయం మరియు నా మార్గంలో ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న చేతులు లేపుము. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు