ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดว่า "รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" พระเยซูมาเพื่อแบกภาระของเราและแบกรอยเปื้อนและความเจ็บปวดจากความบาปของเราไป (อ่าน อิสยาห์ 53ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่สำคัญมาก ที่พูดถึง "ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานของพระเจ้า" ต่อมาพระคำภีร์ใหม่ได้ยกข้อนี้ขึ้นมาอ้างถึงพระเยซู) ตอนนี้พระองค์ขอให้เราใช้ชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการไถ่แล้ว อย่าเก็บความรอดไว้คนเดียว แต่ให้แสดงออกให้คนรอบข้างเห็น อย่าแค่บอกว่าจะอธิษฐานเผื่อ หรือถามไถ่ทุกข์สุขตามมารยาท แต่พระเจ้าเรียกเรามา เพื่อรับใช้ ดูแลสั่งสอน และช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีเมตตา โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ให้มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้ พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ต้องแบกภาระอันหนักอึ้ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น