ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన తండ్రీయైన దేవుణ్ణి స్తుతించండి మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. అతను మన పాపాలను క్షమించడమే కాకుండా ; అతను వాటిని మన నుండి పూర్తిగా తొలగిస్తాడు!

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు దయగల తండ్రి మరియు పవిత్ర దేవా, నాకు క్షమాపణ యొక్క గొప్ప బహుమతిని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.ప్రియమైన ప్రభూ,ఇప్పుడు ఇతరులకు దీనిని అందించడానికి దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి.యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change