ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า พระบิดาของเรา พระองค์ไม่เพียงแต่อภัยความบาปให้กับเราเท่านั้น พระองค์ยกเอาความผิดบาปของเราออกไปจนหมดสิ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา และพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่แห่งการให้อภัยแก่ข้าพระองค์ ในตอนนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ส่งต่อความรักนี้ไปให้คนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น