ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ పొడవైన వాక్యభాగము చాలా సరళమైన సందేశానికి కుదించుకుపోతుంది. అది ఏమనగా - మనము మన శరీరాలతో మనం చేసే పనుల ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి. మన పాపంలో మనము చనిపోయాము, కాని యేసు, తన మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానంలో మనం యేసుతో పాల్గొనడం ద్వారా మనలను సజీవంగా చేసాడు. మనపై ఆధిపత్యము కలిగి , మనల్ని మరణానికి నడిపించే వికారమైన పాపాలకు తిరిగి ఎలా వెళ్ళగలం? మనము ఆలాగు చేయకూడదు! మనము తప్పక ఆలాగు చేయకుండా ఉండవలెను ! మరియు దేవుని దయగల సహాయం ద్వారా, మనము అలా చేయకుందుము . ఆయన మహిమ మరియు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు జీవించాలనే మన నిబద్ధత ఆయన కొరకు జీవించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, కృపగల దేవా , దయచేసి గతంలో నేను నా పాపంతో సరసాలాడినప్పుడు నన్ను క్షమించు. నా పాపం నుండి నన్ను విమోచించడానికి మీరు ఎంత చెల్లించారో నాకు తెలుసు. నన్ను చుట్టుముట్టడానికి మరియు బానిసగా ఉంచడానికి పాపాన్ని ఉపయోగించుకునే సాతాను శక్తి నాకు తెలుసు. నేను మీ కోసం జీవించడానికి కట్టుబడి ఉన్నందున నన్ను ఆశీర్వదించండి, యేసు నా ప్రభువుగా, మరియు ఆత్మ మిమ్మల్ని గౌరవించటానికి నాకు శక్తినిస్తుంది. యేసు నామంలో ప్రార్ధించుచున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు