ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวข้อนี้ สรุปได้ง่ายๆคือ เราต้องใช้ร่างกายนี้ทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะเราได้ตายต่อบาปแล้ว แต่พระเจ้าได้ทำให้เราฟื้นขึ้นใหม่ ด้วยการให้เราเข้าส่วนในการตาย ฝังและฟื้นขึ้นของพระเยซู แล้วเราจะหันกลับไปสู่บาปที่น่าขยะแขยงนั้นอีกได้ยังไง บาปที่เคยควบคุมเราและนำเราไปสู่ความตาย เราไม่ควรกลับไปหามันอีก และเราต้องเลิกทำบาป และด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไม่ทำบาปอีก ส่วนความตั้งใจอันแน่วแน่ของเรา และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา ก็จะช่วยให้เราอยู่เพื่อพระองค์ได้อย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าแห่งความรักความเมตตา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ในอดีตได้หลงระเริงไปกับความบาป ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องจ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากบาป ข้าพเจ้ารู้จักอำนาจของซาตานดี ที่ใช้ความบาปเป็นกับดักเพื่อให้ข้าพเจ้าตกเป็นทาส โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่ตั้งใจอยู่เพื่อพระองค์ และมีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กำลังใจที่จะอยู่เพื่อถวายเกียติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น