ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విజేతల కంటే ఎక్కువ! ఎంత గొప్ప పదబంధం. క్రీస్తులో మన స్థితి : విజేతల కంటే ఎక్కువ. ఏ కష్టాలు, శత్రువులు, శారీరక విపత్తులు, మరణం కూడా మనలను యేసు నుండి వేరు చేయలేవు. మన జీవితాలు యేసుతో చేరిన తర్వాత, మన భవిష్యత్తు ఆయనతో ముడిపడి ఉంటుంది (కొలొ. 3: 1-4).

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీకు తగినంత కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు. యేసుపై నాకు ఉన్న నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు. మీ దయ గల బహుమతికి ధన్యవాదాలు. నాలో నివసిస్తున్న నీ ఆత్మకు ధన్యవాదాలు. పరలోకమును గూర్చి మీ వాగ్దానములకు ధన్యవాదాలు. నన్ను రక్షించి, పునర్నిర్మించిన మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. ఏలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినప్పటికీ నేను ఒంటరిని కానని విశ్వాసము ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. అన్నింటికంటే, ప్రియమైన యెహోవా, ఈ ప్రపంచంలో యేసు ప్రేమ నుండి నన్ను తొలగించే శక్తి ఏదీ లేదని నేను తెలుసుకున్నందుకు నీకు ధన్యవాదాలు. నేను మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను. యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు