ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను నా తండ్రికి మరియు నా తండ్రి నాకు ఇవ్వగలిగిన గొప్ప బహుమతి, నా హృదయంలో మరియు జీవితంలో నీతిగా ఉండటమే.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్దమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, నా జీవితం నిన్ను సంతోషపెట్టి, నా తండ్రికి మరియు అతని నామమునకు గౌరవాన్ని తెస్తుంది. నేను నిన్ను సంతోషపెట్టినట్లయితే, అది అతని హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తుందని నాకు తెలుసు. నేను నిన్ను తెలుసుకోవాలని మరియు నా జీవితంలో మీ పాత్రను చూపించే మార్గాల్లో మీకు సేవ చేయాలని కోరుతున్నప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change