ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శోధన అనేది పాత మార్గము (మనకొరకైన దేవుని చిత్తం) మరియు సాతాను అందించిన కొత్త మార్గముల మధ్య జరుగు ఒక ఎంపిక. కాబట్టి తరచుగా సాతాను యొక్క మార్గం ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు సాధనకు సత్వరమార్గముగా మనకు కనపడుతుంది . ఏదేమైనా, ఈ మార్గం మనలను దేవుని నుండి మరియు ఆయన మనకు ఇవ్వాలనుకున్న ఆశీర్వాదముల నుండి దూరం చేస్తుంది. యిర్మీయా దినములలో దేవుని మార్గాన్ని నిరాకరించి, "మేము అందులో నడుచుకొనము" అని చెప్పిన దేవుని ప్రజలవలె ఉండకూడదు. వారి ఎంపిక వలన వారు పొందిన ఫలితం వారి స్వంత విధ్వంసం

Thoughts on Today's Verse...

Temptation is a choice between the old path (God's will for us) and a new path provided by Satan. So often Satan's path is presented to us as a shortcut to happiness, prosperity, and accomplishment. However, this path leads us away from God and the blessings he longs to give us. Let's not be like the people of God in Jeremiah's day who refused God's way and said, "We will not walk in it." The outcome of their choice was their own destruction.

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రియమైన తండ్రీ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీ మార్గం నుండి తిరిగినందుకు మరియు తేలికగా, ఆనందానికి మరింత త్వరగా నడిపించేదిగా కనిపించే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, సాతాను యొక్క ప్రలోభాల ముఖభాగాలను చూసేందుకు మరియు చేదుగా ఉండబోవు వాటియొక్క తుది ఫలితాన్ని చూడటానికి నాకు సహాయపడండి. మీ మార్గం ఆనందం, శాంతి మరియు విశ్రాంతి మార్గం అని నాకు తెలుసు. దయచేసి నమ్మకంగా నడవడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O dear Father, Almighty God, forgive me for turning from your path and seeking a way that seems easier and a path that appears to lead to happiness more quickly. Through your Holy Spirit, help me look through the facades of Satan's temptations and see their bitter end result. I know your way is the way of joy, peace, and rest. Please give me courage to walk it confidently. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యిర్మీయా 6:16

మీ అభిప్రాయములు