ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిరాశతో ప్రారంభమయ్యే ఈ కీర్తన నుండి, మనకు విశ్వాసం యొక్క నెలవంక కనిపిస్తుంది. విషయాలు అస్పష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, దేవుడు తన పిల్లలను విడిచిపెట్టడు. దేవుని గౌరవించే వారిని ఆయన మరచిపోడు . తన పిల్లలను ఎప్పుడు విస్మరించకుండా, దేవుడు తన మంచితనాన్ని నిల్వ చేసుకున్నాడు, అది వారు తనకు చెందినవారు అని కనపరుచుటకు ఉదారంగా వారిపై కుమ్మరిస్తాడు. ఆయనను ఆశ్రయించేవారికి రక్షణ మరియు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. యేసు పునరుత్థానం యొక్క ఈ వైపున ఉన్నవారికి, ఆశీర్వాదం మరియు సమాధానము యొక్క ఈ వాగ్దానం మరింత లోతు మరియు అర్ధంతో పాటు లోతైన నిరీక్షణకు తీసుకువస్తుంది !

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభువా , అబ్రాహాము, మోషే, రూతు , దావీదు మరియు ఎస్తేరుల దేవా , శతాబ్దాలుగా నిరూపించబడిన నీ మంచితనానికి నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి, మీ శక్తితో నన్ను రక్షించడానికి మరియు మీ మంచితనంతో నన్ను ఆశీర్వదించడానికి నేను నిన్ను విశ్వసించగలనని నాకు కనపరిచిన విశ్వాసం యొక్క గొప్ప వారసత్వానికి మీకు నా కృతజ్ఞతలు. నేను ఎదుర్కొంటున్న పరీక్షలు మరియు ప్రలోభాలతో సంబంధం లేకుండా నా విశ్వాసానికి కట్టుబడి ఉండటానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు మీ యెడల నా నమ్మకాన్ని ఉంచాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు