ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు తన ప్రజలకు కట్టుబడి ఉన్నాడు. అతను న్యాయం చేయువారిని మరియు దానిని అనుసరించేవారిని ప్రేమిస్తాడు. అతను తన ప్రజలను అనగా తన స్వభావాన్ని తమ జీవితంలో ప్రదర్శించడం ద్వారా అతనిని గౌరవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారిని మరచిపోడు . దేవుడు తన ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను గౌరవిస్తానని మరియు తన రక్షణ శక్తితో వాటిని శాశ్వతంగా కాపాడుతానని వాగ్దానం చేశాడు.దేవుడు మరోచోట వాగ్దానం చేసినట్లుగా, " నిన్ను విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు!"

నా ప్రార్థన

శాశ్వతమైన మరియు నమ్మకమైన తండ్రి, మీ గొప్ప వాగ్దానాలకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితంలో మీ నమ్మకమైన ప్రత్యక్షతను గుర్తు చేసినందుకు నేను సంబరపడిపోయాను . నా భవిష్యత్తును నేను మీకు అప్పగించగలనని మరియు విజయం మరియు గొప్ప ఆనందంతో మీరు నన్ను మీ సన్నిధిలోకి తీసుకువస్తారని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. నా ఖచ్చితమైన మరియు స్థిరమైన నిరీక్షణకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change