ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలో చాలా మంది నేర్చుకోవలసిన అదే పాఠాన్ని మోషే నేర్చుకోవలసి వచ్చింది: మనం చెప్పే విషయాల గురించి జనాలు నిజంగా పట్టించుకోరు. నిజానికి , మనలో చాలా మంది ఏది ఏమైనప్పటికీ బాగా చెప్పలేరు. కానీ, మనం ప్రభువుకు అర్పించుకున్నప్పుడు, ఆయన మన ద్వారా నిజంగా పనిచేస్తాడు మరియు మనల్ని శక్తివంతమైన మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తాడు. ఓల్ 'స్టామెరిన్' మో 'చెడ్డమాటలతో నిండిన గొర్రెల కాపరిని దేవుడు అతని కాలపు గొప్ప నాయకుడిగా మార్చగలడు అనుటకు గొప్ప సాక్ష్యం. దేవుడు మనతో ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో మనం బాగా అడగవలెను అని మీరు అనుకొనుట లేదా ?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి నన్ను మీ సేవలో ఉపయోగించుకోండి. నేను మీ నుండి వచ్చిన బహుమతులు, సామర్థ్యాలు మరియు అనుభవాలన్నీ నేను గుర్తించాను. నా సామర్థ్యాలు అన్నీ నాకు ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి నేను మీకు మహిమను తెస్తాను. కాబట్టి దయచేసి నా సామర్థ్యాలను మీ కీర్తి కోసం ఉపయోగించుకునేలా చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change