ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తులో మనకు చాలా స్వేచ్ఛలు ఇవ్వబడ్డాయి - చట్టం, పాపం, మరణం మొదలైన వాటి నుండి స్వేచ్ఛ. కాని మనకు ఉన్న గొప్ప స్వేచ్ఛ ఏమిటంటే, ధైర్యంగా విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త, సర్వకాలములకు దేవుడు మరియు సృష్టి యొక్క దేవుని ముందుకు వచ్చి బహిరంగంగా మరియు అతనితో నమ్మకంగా మాట్లాడటం . నమ్మశక్యముకాని రీతిలో , మనుష్యులమైన మనము మన సమస్యలతో దేవుని ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించగలము మరియు ఆయన మన మాట వింటారని మరియు మన ఆందోళనలను పట్టించుకుంటారని నమ్మకంగా ఉండండి

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు పవిత్రమైన దేవా నీ దయ మరియు జాగ్రత్తతో కూడిన నీ శ్రద్ధ లేకుండా మీకు చేసిన నా అభ్యర్థనలు వినబడవని నాకు తెలుసు. నేను మీ బిడ్డను కాబట్టి, నా అభ్యర్థనలు మీకు ముఖ్యమైనవి అని నాకు నమ్మకం ఉంది. ప్రతి రోజు నా ప్రార్థనలు విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా ఆందోళనలను పట్టించుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా అసహనంతో సహనంగా వున్నందుకును మరియు నా చిరాకులపట్ల మృదువుగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. అన్నింటికంటే, తండ్రీ, నాకు హక్కు లేదా శక్తి లేని వాటిని చేయుటకును - నా ఆందోళనలతో మీ ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించడానికి మరియు అక్కడ మిమ్మల్ని స్వాగతించడానికి నాకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.యేసు నామంలో అడుగుచున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు