ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

తెలిసిన వారి స్వరాల నుండి వచ్చిన సందేశం స్పష్టంగా ఉంది! దేవుడు రాజ్యం చేస్తున్నాడు మరియు అతని పాలనతో రక్షణ వస్తుంది. దీనికి కారణం గొర్రెపిల్ల చంపబడటానికి సిద్ధంగా ఉంది, కాని మరణం మీద విజయం సాధించింది. గొర్రెపిల్ల యొక్క పని మరియు విశ్వాసం కారణంగా, మనము పరలోకము పై విశ్వాసము మరియు నిరీక్షణ కలిగియుండవచ్చు.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రి మరియు సార్వభౌమ దేవా, యేసులో నీ కృపను నాకు విస్తరించడం ద్వారా రక్షణను అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు, నా పాపాలకు బలి అర్పించిన గొర్రెపిల్లగా నిన్ను నీవే అర్పించుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను పరలోకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను మరియు మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూస్తూ, సింహాసనం ముందు దేవదూతలు, హతసాక్షులు , పెద్దలు మరియు ఇతర నమ్మకమైన క్రైస్తవులతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. దేవా, యేసు నామంలో సమస్త మహిమ , గౌరవం, కీర్తి మరియు కృతజ్ఞతలు మీకు కలుగునుగాక . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change