ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఏశావు వలే , మనం జీవితంలోని ప్రాపంచిక విషయాలు మరియు మన పొట్టలలోని ఆకలి అరుపుల ద్వారా అనేక విషయాల వైపు మళ్లించబడతాము, మనం విషయాల యొక్క సుదూర వీక్షణను మరచిపోతాము. దేవుని వాక్యం, ఆయన వ్రాసిన వాక్యమైన బైబిల్, యేసులో ఆయన ప్రదర్శించిన వాక్యం మరియు సువార్తలో ఆయన ప్రకటించిన వాక్యం మనల్ని శాశ్వతంగా నిలబెట్టగలవు. ఇది మనం కోరుకునే జీవాహారం.

నా ప్రార్థన

నిజమైన మరియు నమ్మకమైన దేవా, నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా నాలో ఆహారం కోసం నా ఆకలి కంటే నా జీవితానికి చాలా అవసరమైన నీ వాక్యం కోసం ఆకలిని సృష్టించు. కొన్ని సమయాల్లో నేను జీవితంలోని ప్రాపంచిక విషయాల ద్వారా పరధ్యానంలో ఉన్నానని మరియు నీ వాక్యాన్ని వెతకలేదని మరియు నా ఆత్మను నేను చేయగలిగినంత పూర్తిగా పోషించలేదని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. మీ వాక్యం ద్వారా మరియు మీ ఆత్మ ద్వారా మీ మార్గదర్శకత్వం మరియు మీ సత్యం పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించడానికి నేను తిరిగి కట్టుబడి ఉన్నందున దయచేసి నన్ను క్షమించండి. యేసుక్రీస్తు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change