ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ప్రజలను ఏ ￰విరోధి ఓడించగలడు? ఎవరునూలేరు ! మన దేవుడు, మన విమోచకుడు, బాహువులో శక్తివంతుడు, పవిత్రతలో అద్భుతంగా ఉన్నాడు మరియు మన శత్రువులకన్నా గొప్పవాడు. దుష్టుడు మనకు భయముకలిగించినప్పుడు భయపడటానికి మనము నిరాకరిస్తున్నాము ఎందుకంటే మన రక్షకుడు అప్పటికే అతనిని ఓడించాడు.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నా భయాలను శాంతపరచుకోండి మరియు ఆత్రుత గల నా హృదయాన్ని ఓదార్చండి. మీ ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, దయచేసి నా విశ్వాసానికి విరుద్ధంగా మరియు మీ విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్న ప్రపంచంలో మీ కోసం జీవించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి ధైర్యం మరియు విశ్వాసంతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. నేను దీనిని యేసు పేరిట అడుగుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు