ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ఓ పవిత్ర అధిపతి" అనే అందమైన శ్లోకంలో, చివరి పద్యం ఈ విజ్ఞప్తితో ముగుస్తుంది: "ప్రభూ, నన్ను నా ప్రేమను ఎప్పటికీ, ఎప్పటికీ, నీ కొరకు బ్రతికించనివ్వండి." ఈ మనోభావానికి మనం మరొకటి చేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాము: "ప్రభూ, తరువాతి తరం నిన్ను తెలుసుకునేవరకు నన్ను ఎప్పటికీ, ఎప్పటికీ మరణించనివ్వకండి!"

Thoughts on Today's Verse...

In the beautiful hymn entitled, "O Sacred Head," the final verse ends with this plea: "Lord, let me never, never, outlive my love to thee." To this sentiment we want to add one other: "Lord, let me never, never, die until the next generation knoweth thee!"

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవా, అనువాడను అన్న గొప్ప దేవా !నాకును మరియు నా తరంలో ఉన్నవారు మీ శక్తి మరియు కీర్తిని గూర్చిన ప్రశంసను మా తరువాత వచ్చేవారికి అందించడానికి సహాయం చెయ్యండి. మీ సంఘము యొక్క భవిష్యత్తును నా తరువాత ఇంకా చాలా తరాల వరకు మీ ప్రజలను మీ ఇంటికి తీసుకురావడానికి మీరు మీ కుమారుడిని పంపు ఆ రోజు వరకు విశ్వాసంతో ఆశీర్వదించండి . రాబోయే నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Lord God Almighty, the great I AM, help me and those in my generation to pass on an appreciation of your power and glory to those who come after us. Bless your Church's future with many more continuous generations of faith after me or until that day you send your Son to bring your people home. In the name of my coming Lord, Jesus Christ, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 71:18

మీ అభిప్రాయములు