ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ఓ పవిత్ర అధిపతి" అనే అందమైన శ్లోకంలో, చివరి పద్యం ఈ విజ్ఞప్తితో ముగుస్తుంది: "ప్రభూ, నన్ను నా ప్రేమను ఎప్పటికీ, ఎప్పటికీ, నీ కొరకు బ్రతికించనివ్వండి." ఈ మనోభావానికి మనం మరొకటి చేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాము: "ప్రభూ, తరువాతి తరం నిన్ను తెలుసుకునేవరకు నన్ను ఎప్పటికీ, ఎప్పటికీ మరణించనివ్వకండి!"

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవా, అనువాడను అన్న గొప్ప దేవా !నాకును మరియు నా తరంలో ఉన్నవారు మీ శక్తి మరియు కీర్తిని గూర్చిన ప్రశంసను మా తరువాత వచ్చేవారికి అందించడానికి సహాయం చెయ్యండి. మీ సంఘము యొక్క భవిష్యత్తును నా తరువాత ఇంకా చాలా తరాల వరకు మీ ప్రజలను మీ ఇంటికి తీసుకురావడానికి మీరు మీ కుమారుడిని పంపు ఆ రోజు వరకు విశ్వాసంతో ఆశీర్వదించండి . రాబోయే నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు