ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసులో మమ్మల్ని విమోచించడానికి మరియు క్షమించటానికి దేవుడు అధిక వెల చెల్లించాడని మనకు తెలుసు. మన క్షమాపణను కొనడానికి ఆయన ఇంత గొప్పగా వెళ్ళినట్లయితే, మంచి, సరైన మరియు పవిత్రమైన మనలను ఆయన నిరాకరిస్తాడా? కాబట్టి దేవుడు మన ప్రార్థనలకు "లేదు" అని సమాధానం ఇస్తే ! అది మన మంచి కోసం మరియు మనం ప్రార్థించిన వారి శాశ్వతమైన శ్రేయస్సు కోసం. అతని ఉద్దేశ్యం మనలను గాయపరచడము కాదు కానీ , ఆశీర్వదించడమే. అతని కోరిక మన విమోచన మరియు ఆశీర్వాదమే . ఆయన నిబద్ధత మన అంతిమ మేలు కోసం పనులు చేయడమే (రోమా. 8:28) ఎందుకంటే ఆయన మనలను తన ప్రియమైన కుమారుడిలాగా మారుస్తున్నాడు (రోమా. 8:29).

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నా ప్రార్థనలకు నేను కోరుకున్న స్పందన లభించనప్పుడు నేను కొన్నిసార్లు అసహనానికి, నిరాశకు గురవుతున్నాను. దయచేసి నా సందేహాస్పద హృదయాన్ని ప్రశాంతంగా మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉంచండి. దయచేసి మీ గొప్ప కృప గురించి నా ఆత్మకు గుర్తు చేయండి. నీ పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య ద్వారా మీ ఆదరణను, నమ్మకమును నా మానవ ఆత్మకు తీసుకురండి. మీ ఆశీర్వాదం మరియు దయను మీరు నాకు ఇస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను, కాబట్టి నా జీవితంలో జరిగే చెడు విషయాలను నేను ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, అయితే, నా మంచి మరియు మీ మహిమ కోసం ఇవన్నీ పని చేయడానికి మీరు పనిలో ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను .ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change