ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่าพระเจ้าจ่ายค่าไถ่เราจากความบาปในราคาที่สูง และยกโทษให้เราผ่านทางพระเยซู ถ้าพระองค์ให้เราได้มากขนาดนั้นเพื่อความผิดบาปของเรา แล้วพระองค์จะไม่ให้ในสิ่งที่ดี ถูกต้องและบริสุทธิ์กับเราหรอกหรือ ดังนั้นถ้าพระเจ้าตอบว่า "ไม่" นั่นก็แสดงว่าพระองค์ทำเพื่อผลดีแก่เรา เพื่อการดีที่เป็นนิรันดร์สำหรับคนที่เราอธิษฐานให้ พระองค์มาเพื่ออวยพร ไม่ได้มาเพื่อทำร้าย พระองค์อยากปลอดปล่อยเราจากบาปและอวยพรเรา พระองค์มุ่งมั่นที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด (โรม 8:28) และพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระบุตรที่รักของพระองค์มากขึ้น (โรม 8:29)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งก็ไม่มีความอดทน และรู้สึกผิดหวังเมื่อคำอธิษฐานไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ ขอทรงให้ใจที่สงสัยของข้าพระองค์สงบลง ขอทรงเตือนจิตวิญญาณของข้าพระองค์ถึงความเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระองค์ ขอทรงให้การปลอบโยนและความแน่ใจมาถึงจิตวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์อยากอวยพรและมีเมตตาต่อข้าพระองค์ ดังนั้นในเวลาที่ข้าพระองค์อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ข้าพระองค์วางใจว่าพระองค์จะทำทุกอย่างให้เกิดผลดีแก่ข้าพระองค์และเพื่อสง่าราศีของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น