ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కదలి రండి."మనము వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది - ఒక్కసారి కాదు, తరచుగా, ప్రతిరోజూవెళ్ళాలి.నమ్మశక్యం కాని విషయం ఏమిటంటే, యేసు నిశ్శబ్ద ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి మరియు అతనితో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి తన శిష్యులను (ఈ రోజు మనలను !) ఆహ్వానించాడు.మన చిన్ననాటి చిన్న ప్రార్థన ఇక్కడ అన్వయించ తగినది: "ఇప్పుడు నేను నిద్రించడానికి పడుకొని ,నా ఆత్మతో యెహోవాకు ప్రార్థిస్తున్నాను." ఇది మంచి రాత్రి నిద్ర గురించి మాత్రమే కాదు; మన అడవి వంటి జీవితం మరియు వెర్రి రోజుల మధ్యలో దయ, విశ్రాంతి మరియు తాజాదనం కోసం కొన్ని క్షణాలు అతనితో కలవడానికి సమయం పడుతుంది. త్వరితముగా ఇ-మెయిల్ చూడడం కంటే రోజువారీ దేవుని వాక్యం వద్ద కాసేపు ఆగుదాము .ఇది రక్షకుడితో సమయం గడపటం మరియు కొన్ని నిమిషాల విశ్రాంతి కొరకు చేయునదిగా ఉండనిద్దాము.

Thoughts on Today's Verse...

"Come away." We do need to withdraw — not once in a while, but often, even daily! Incredibly, Jesus invites his disciples (Today, that's us!) to withdraw with him to a quiet place and rest with him. The little childhood prayer is appropriate: "Now I lay me down to sleep and pray the Lord my soul to keep." Only this isn't just about a good night's sleep; it's about taking time in the middle of our wild and crazy days to join him for a few moments of grace, rest, and refreshment. Let's make these daily stops in God's Word more than quick e-mail viewing; let's let it be a time to withdraw with the Savior and rest. Jesus still beckons us: "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest."

నా ప్రార్థన

నా ఆత్మ యొక్క పవిత్ర మరియు సున్నితమైన గొర్రెల కాపరి మీ నిరంతర సంరక్షణ మరియు ప్రేమగల విశ్వాసానికి ధన్యవాదాలు. నేను విశ్రాంతి సమయాల్లో మీతో మరింత క్రమశిక్షణతో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నా హృదయాన్ని తాకండి దయచేసి నా ఆత్మను ఉంచండి, కానీ ఇంకా ఎక్కువ,ఎవరి నామములోనైతే నేను ప్రార్దిస్తున్నానో ఆ మీ కుమారుని తో సమయమును గడుపుటకు వెళ్లుచుండగా దయచేసి నా ఆత్మను పునరుద్ధరించండి. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and gentle Shepherd, the one who stills my soul, thank you for your constant care and loving faithfulness. Please touch my heart as I try to be more disciplined in my rest times with you. Please keep my soul, but even more, please restore my soul as I withdraw to spend time with your Son and my Savior Jesus, in whose name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 6:31

మీ అభిప్రాయములు