ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన స్వంత వనరులు మరియు బలాలకు కంటే చాలా పెద్ద సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సందర్భాలు మన ప్రతి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నాయి. జెరూబాబెల్ అలాంటి సవాలును ఎదుర్కొన్నాడు. మన గొప్ప విజయాలు మన శక్తి మరియు బలముతో గెలవబడవని దేవుడు ఆయనను, ఆయన ద్వారా మనకు గుర్తుచేయడానికి దేవుడు ఒక ప్రవక్తను పంపాడు . లేదు, ఈ గొప్ప విజయాలు, దేవుని గొప్ప రక్షణ కథలో మనలను ఆకర్షించేవి, దేవుని శక్తి మన బలహీనత కంటే గొప్పదని మరియు మన శక్తి కంటే దేవుని శక్తి గొప్పదని మనము విశ్వసించినప్పుడు సంభవిస్తుంది. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కోవాల్సిన అసలు ప్రశ్న చాలా సులభం: మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో, మరియు మన పరిచర్య ప్రయత్నాలలో, మన నమ్మకాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి మరియు మన విశ్వాసానికి మూలం ఏమిటి? అవి మన సామర్థ్యాలు, నైపుణ్యాలు, అంతర్దృష్టి మరియు బలంలో ఉన్నాయా ? లేదా దేవునిలో ఉన్నాయా ?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడైన నా తండ్రి, నా స్వంత శక్తిని ఎక్కువగా విశ్వసించినందుకు నన్ను క్షమించు. దేవా, నా ముందు ఉంచిన అడ్డంకులు, సవాళ్లు మరియు అవకాశాల వల్ల మితిమీరి మరియు భయపడినందుకు నన్ను క్షమించు. పాత నిబంధనలో మీ విశ్వాసం మరియు విజయం యొక్క గొప్ప కథల ద్వారా, దయచేసి మీ శక్తి నాలో మరియు మీ సంఘములో , పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పనిచేస్తుందని విశ్వసించడానికి నన్ను కదిలించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change