ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమ దాని ఆనందాలను కలిగి ఉంది. ఆ ఆనందాలలో ఒకటి ప్రామాణికమైనది, వాస్తవమైనది మరియు నిజమైనది - సత్యము ! కాబట్టి యేసు శిష్యులుగా, మన సంబంధాలలో మనం మోసపూరితంగా, లాలూచిపడేవిధముగా లేదా బలవంతంగా ఉండకూడదు . బదులుగా, మనము పారదర్శకంగా, సన్నిహితంగా మరియు నిజాయితీగా ఉండాలి . ఎందుకు? ఎందుకంటే నిజమైన ప్రేమ సత్యాన్ని ఆనందపరుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, ప్రేమ మరియు సత్యా దేవుడా, నీ ప్రేమను నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నా హృదయంలోకి పోస్తున్నప్పుడు, దయచేసి నా ప్రేమను మోసపూరితంగా, తారుమారు చేసేదిగా ఉండకుండా , మోసపూరితంగా లేకుండా నిజముగా మరియు యదార్ధమగునట్లు నన్ను శుద్ధి చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change