ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమకు దాని ఆనందం ఉంది. ఆ ఆనందాలలో ఒకటి ప్రామాణికమైనది, నిజమైనది మరియు నిజం - ఇది నిజం! కాబట్టి యేసు శిష్యులముగా, మన సంబంధాలలో మనం మోసపూరితంగా, లాలుచుపడేవిధముగా లేదా బలవంతం చేయలేము. బదులుగా, మనము పారదర్శకంగా, సన్నిహితంగా మరియు నిజాయితీగా ఉన్నాము. ఎందుకు? ఎందుకంటే నిజమైన ప్రేమ సత్యమందు ఆనందిస్తుంది.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, ప్రేమ మరియు సత్యా దేవుడా, నీ ప్రేమను నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నా హృదయంలోకి పోస్తున్నప్పుడు, దయచేసి నా ప్రేమను మోసపూరితంగా, తారుమారు చేయకుండా, మోసపూరితంగా లేకుండా నిజముగా మరియు యదార్ధమగునట్లు నన్ను శుద్ధి చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు