ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సేదదీరుట! బాలుడా తరచుగా ఏ కాలమైనా కష్టముగా వుండునుగాని, ఆగస్టు నెలలో మాత్రము చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా? భూమధ్యరేఖ యొక్క ఏ వైపున మీరు ఉన్నారో దానిని బట్టి ఇది మీకు చచ్చేంత వేసవికాలం లేదా చచ్చేంత చలికాలమైవుండవచ్చు . ఏదిఏమైనా , మనమందరం సేదతీరాలనే దేవుని కోరికను మనం వినాలి మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆయన సమక్షంలో, ఆయన కృపలో మరియు విశ్రాంతిగా సేదతీరుటకు అనుమతించాలి

Thoughts on Today's Verse...

Refreshed! Boy that's often hard in any time, but it's especially hard in August, isn't it? It's either the dead of summer or the dead of winter depending on which side of the equator you find yourself. Either way, we need to hear God's desire for all of us to be refreshed and to allow those around us to be refreshed in his presence, his grace, and his rest.

నా ప్రార్థన

దేవా, చాలా తీరికలేకుండా ఉన్నందుకు నన్ను క్షమించు, మీ విశ్రాంతిలో సేదతీరడానికి నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా సమయం తీసుకొనలేకున్నాను.తండ్రీ,మీ సమక్షంలో మరియు నా కుటుంబ సభ్యులతో ఈ వారపు విశ్రాంతి లో మీరుకోరుకొనేవిధముగా మరియు నేను ఉండగలిగినవిధముగా ఉండుటను నాకు సున్నితముగా నేర్పండి .దేవా, నా ప్రాణాన్ని పునరుద్ధరించండి మరియు మీ ప్రశాంతమైన ఆనందంతో నన్ను నింపండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Forgive me, God, for being so busy being busy that I don't intentionally take time to be refreshed in your rest. Teach me gently, Father, that I need this weekly rest in your presence and with my family to be all that you want me to be, and all that I can be. Restore my soul, O God, and fill me with your restful joy. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of నిర్గమకాండము 23:12

మీ అభిప్రాయములు