ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రోమా 8 దేవుని పిల్లలైన మనలో నివసిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ ఆశీర్వాదాలను మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేస్తుంది . మనలో ఉన్న ఆత్మ మనం మృతులలోనుండి లేపబడతామని మా హామీ ఇస్తుంది ! యేసుకి జీవం పోసి, మృతులలోనుండి లేపిన ఆత్మ మనలో ఉన్నందున, మన పునరుత్థానంపై మనకు నమ్మకం ఉంటుంది. మరణం మనపై ప్రభుత్వము చేయదు . జీవమును ఇచ్చు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క శక్తి మరణం కంటే బలంగా ఉంది. మనము జీవిస్తాము! మన శరీరాలు చనిపోయినప్పటికీ, దేవుని ఆత్మ మనల్ని విజయవంతం చేస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది మరియు శక్తినిస్తుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Romans 8 reminds us again and again of the blessings of the Holy Spirit living in us, God's children. The Spirit in us is our guarantee that we will be raised from the dead! Because the Spirit that gave Jesus life and raised him from the dead is in us, we can have confidence in our resurrection. Mortality will not claim us. The Holy Spirit's life-giving power is stronger than death. We will live! Even though our bodies may die, the Spirit of God animates, inspires, and empowers us to victory.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, పరిశుద్ధాత్మ బహుమతికి చాలా ధన్యవాదాలు. విశ్వాన్ని సృష్టించడానికి మరియు యేసును మృతులలో నుండి లేపిన అదే ఆత్మ యొక్క శక్తి కూడా నాలో నివసిస్తుందని తెలుసుకోవడం నా శ్వాసను ఆశ్చర్యంతో మరియు విస్మయంతో నింపుచున్నది . మీరు నా లోపల నివసించడానికి, నన్ను ఆశీర్వదించడానికి, నన్ను మలచడానికి, నన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు నన్ను యేసు లక్ష్యానికి అనుగుణంగా స్థిరపరిచారు . ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy Father, thank you so much for the gift of the Holy Spirit. To know that the power of the same Spirit who helped create the universe and who raised Jesus from the dead also lives in me takes my breath away with wonder and awe. You have chosen to live inside me, to bless me, mold me, develop me, and conform me to the goal of Jesus. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 8:11

మీ అభిప్రాయములు