ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రోమా 8 దేవుని పిల్లలైన మనలో నివసిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ ఆశీర్వాదాలను మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేస్తుంది . మనలో ఉన్న ఆత్మ మనం మృతులలోనుండి లేపబడతామని మా హామీ ఇస్తుంది ! యేసుకి జీవం పోసి, మృతులలోనుండి లేపిన ఆత్మ మనలో ఉన్నందున, మన పునరుత్థానంపై మనకు నమ్మకం ఉంటుంది. మరణం మనపై ప్రభుత్వము చేయదు . జీవమును ఇచ్చు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క శక్తి మరణం కంటే బలంగా ఉంది. మనము జీవిస్తాము! మన శరీరాలు చనిపోయినప్పటికీ, దేవుని ఆత్మ మనల్ని విజయవంతం చేస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది మరియు శక్తినిస్తుంది.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, పరిశుద్ధాత్మ బహుమతికి చాలా ధన్యవాదాలు. విశ్వాన్ని సృష్టించడానికి మరియు యేసును మృతులలో నుండి లేపిన అదే ఆత్మ యొక్క శక్తి కూడా నాలో నివసిస్తుందని తెలుసుకోవడం నా శ్వాసను ఆశ్చర్యంతో మరియు విస్మయంతో నింపుచున్నది . మీరు నా లోపల నివసించడానికి, నన్ను ఆశీర్వదించడానికి, నన్ను మలచడానికి, నన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు నన్ను యేసు లక్ష్యానికి అనుగుణంగా స్థిరపరిచారు . ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు