ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రజలు అనేక ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల విషయాలను వారి స్వంత నకిలీ-క్రైస్తవ మతం యొక్క మరిగే కుండలో కలపాలని కోరుకునే యుగంలో మనము జీవిస్తున్నాము. లేఖనము యొక్క ప్రాథమిక అధికారం సరళమైనది మరియు స్పష్టంగా ఉందని చాలామందికి తెలియదు. సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా దేవుడు మాత్రమే నిజమైన దేవుడు. నిజమైన మరియు సజీవమైన దేవుడిని మాత్రమే ఆరాధించాలి. ఈ అబ్బా తండ్రిని మాత్రమే విశ్వసించాలి. అవును, ఇతర ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఉన్నాయి, కానీ ఈ శక్తులు నిరాశ, మరణం మరియు విధ్వంసానికి దారితీస్తాయి. యేసు సిలువలో మనకోసం వారిపై విజయం సాధించాడు (కొలొస్సయులు 2: 13-15). దేవుణ్ణి వెతకండి, యెహోవా, ఇశ్రాయేలు యొక్క గొప్ప "నేను", సర్వశక్తిమంతుడు, యేసు నీతిమంతుడు మరియు ఆయనను అనుసరించే వారందరినీ వెతకండి. దేవునిని ఆశ్రయించి జీవించండి.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రీ, పవిత్రమైన మహిమ, మా దేశాలలో నిన్ను సత్యాన్ని వెతకడానికి ఒక అభిరుచిని పుంజుకుంటుంది, తద్వారా ప్రపంచం మీ దయను తెలుసుకోగలదు, తద్వారా ప్రజలు మీ పాత్రను గౌరవిస్తారు, మరియు దేశాలు మీ శాంతిని తెలుసుకుంటాయి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change