ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వాన్ని మరియు దానిలో ఉన్నదంతా సృష్టించడానికి దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాడు. తన వివేచన ద్వారా, అతను ప్రతి జీవికి మరియు ప్రతి వస్తువుకు తన వైవిధ్యమైన అద్భుతమైన ప్రదర్శనలో దాని స్థానాన్ని నియమించాడు. అతను తనను గౌరవించే మరియు అతని జ్ఞానం కోసం వెతుకుతున్న వారితో ఆ జ్ఞానాన్ని మరియు వివేకాన్ని పంచుకోవాలని ఎంచుకున్నాడు. మనం ఆ జ్ఞానాన్ని మరియు వివేకాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే, సమస్త గొప్ప ఆభరణాలు మరియు మన జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే ఆశీర్వాదం మన సొంతమవుతుంది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను అడిగితే మీరు నన్ను జ్ఞానంతో ఆశీర్వదిస్తారని నాకు తెలుసు. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను ఆ జ్ఞానాన్ని అడుగుతున్నాను. నేను పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాను, అది మీ స్వభావానికి ప్రతిబింబం మరియు మీ పవిత్రతకు గౌరవంగా ఉంటుంది. నేను రోజువారీ నిర్ణయాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చినప్పుడు నన్ను వివేకం మరియు వివేచనతో ఆశీర్వదించండి, అది ఇతరుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపాలి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు