ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าใช้ปัญญาของพระองค์สร้างจักรวาลและทุกสิ่งในจักรวาล ทรงตั้งชื่อสิ่งต่างๆ และวางไว้ในที่ที่พระองค์ทรงสร้างอย่างน่าอัศจรรย์แและเต็มไปด้วยความหลากหลาย พระองค์เลือกที่จะแบ่งปันปัญญานี้กับผู้ที่เคารพยำเกรงพระองค์และแสวงหาปัญญาของพระองค์ ถ้าเราใช้ปัญญาและความสุขุมรอบคอบนี้ ก็เหมือนกับเรามีเครื่องประดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพระพรที่จะทำให้ชีวิตของเรารุ่งเรือง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะอวยพรข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาถ้าข้าพระองค์ทูลขอ พระบิดา ข้าพระองค์อยากใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของพระองค์และถวายเกียรติแด่ความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาและความรอบคอบ ในแต่ละวันที่ข้าพระองค์ต้องตัดสินใจ ที่จะส่งผลในชีวิตของคนอื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น