ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సత్యం అనేది ఏదో మనకు తెలిసిన విషయం కాదు, అది మనం జీవించవలసిన విషయం. మనం ఆయన బోధను తెలుసుకోవడమే కాకుండా, దానిని పాటించాలని కూడా యేసు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఏదేమైనా, విధేయత అనేది మన శిష్యత్వానికి రుజువులలో ఒకటి మరియు స్వేచ్ఛ మరియు సత్యానికి ద్వారము వంటిది .

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీ ఇష్టానికి విధేయత చూపడాన్ని తేలికగా తీసుకున్నందుకు నన్ను క్షమించండి. కొన్నిసార్లు మీ మార్గం నిర్బంధంగా మరియు కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ప్రియమైన తండ్రీ, మీ సంకల్పం ఒక ఆశీర్వాదమే తప్ప అవరోధం కాదని నా హృదయంలో లోతుగా విశ్వసిస్తున్నాను. మీకు విధేయత చూపించడంలో ఇతరులు సంతోషాన్ని పొందడంలో సహాయపడటానికి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు