ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇది నమ్మశక్యముగా లేదు కదా ! నా మాటలు అడ్డగించబడి మరియు నా గుండె భారంగా ఉండిన ఆ సమయాల్లో కూడా , దేవుడు నా ప్రార్థనలను వింటాడు. అది నేను ప్రార్థించాల్సినంత స్పష్టంగా, తెలివిగా లేదా నమ్మకంగా ఉండడం వల్ల కాదు , ఎందుకంటే దేవుడు నా హృదయంలో తన మాటలను పట్టుకోలేనివిగా మరియు నా మనస్సు మాటలతో మాట్లాడలేనిదిగా ఉందని దేవుడు నా ఆర్తనాదాలు, నా ఆరాటాలు, నా హృదయ విదారకాలు మరియు నా హృదయ బ్రద్దలు చేసే సంగతులు వింటాడు. నేను ఆలోచించలేక కేవలము అనుభవించే మాటలు ఆయనకు తెలుసు పరిశుద్ధాత్మ పని ద్వారా, అతను తన ఉనికి, దయ మరియు శక్తితో ఆ ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇస్తాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను ఏమి చెప్పాలో తెలియకపోయినా, నేను ఏమి చెప్పలేనో మీకు తెలుసు అనే భరోసా నాకు ఓదార్పునిచ్చింది. మీరు నా కోరికలకు తగినట్లుగా సమాధానం ఇస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఎలా కావాలో తెలుసుకోవడం కంటే నాకు ఏమి అవసరమో నాకు తెలుసు. యేసు నామంలో, మరియు పరిశుద్ధాత్మపై పూర్తి విశ్వాసంతో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు