ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సంతృప్తి ! నేను దానిలో కొంచెం కావాలనుకుంటున్నాను; మీ గురించి ఏంటి ? నాకు దాదాపు దేని గురించి అయినా సంతృప్తి చెందడం చాలా కష్టమైన పని . నా పనితీరు సమానంగా లేదు. నా బరువు అది ఏ స్థాయిలో ఉండాలో అక్కడ లేదు . చివరి సంభాషణలో నా మాటలు కొంచెం స్పృహలేనివిగా వున్నవి . మనకు ఆర్థికంగా లేని వాటిని గుర్తించి, దానిని సాధించడం మరింత సులభం. కానీ డబ్బు, ఆస్తులు, ఆరోగ్యం లేదా మరిదేనినైన నిజంగా ఆనందించే ముందు, మన సంతృప్తి అనేది మన చుట్టూ వున్నా పరిస్థుతులపై ఆధారపడి లేదు కానీ మన రక్షణ విషయములో ఆధారపడి ఉందని మనము గ్రహించవలసినవారమైయున్నాము .

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు ఉదారమైన దేవా, మీరు అన్ని మంచి బహుమతులు ఇచ్చేవారు, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సంతృప్తి కలిగించే బహుమతిని కనుగొనడంలో మీ సహాయం కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఎన్నుకున్నట్లు నన్ను ఆశీర్వదించండి, ఎందుకంటే మీ బిడ్డగా ఉండటానికి మరియు మీ ద్వారా వ్యక్తిగతంగా పిలవడానికైనా ఆశీర్వాదంతో ఏదియు పోల్చదగినది కాదు అని నాకు తెలుసు . యేసు నామంలో నేను మీకు ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు