ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనకు మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడిగా యేసు గురించి మనం తరచుగా మాట్లాడుతుండగా, ఆయన స్వరాన్ని విస్మరించడం కూడా సులభం. సంవత్సరాంతానికి ముందు నాలుగు సువార్తలలో (మాథ్యూ, మార్క్, లూకా, & జాన్) ప్రతి ఒక్కటి చదవడానికి నిబద్ధత చూపుదాము . మరియు మనం చదివేటప్పుడు, యేసు హృదయం కోసం అన్వేషణగా చేద్దాం మరియు ఆయనను బాగా తెలుసుకోవడంలో మాకు సహాయపడమని దేవుడిని కోరండి.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నాతో ఉండండి, నేను యేసును బాగా తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను మరియు మీ పవిత్ర గ్రంథాలను చదివేటప్పుడు అతని మాటలను మరింత నమ్మకంగా పాటిస్తాను . ఆయన పేరు, యేసు, దేవుని కుమారుడు మరియు మనుష్యకుమారుడు, నేను అయన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change