ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่บ่อยครั้งเราพูดว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราก็ยังพบด้วยว่าเป็นการง่ายที่เราจะเพิกเฉยต่อเสียงของพระองค์ ให้เรามาทำสัญญากันดีกว่าครับ ว่าเราจะอ่านหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ให้จบก่อนสิ้นปี และเวลาที่เราอ่านให้ทำในแบบที่ว่าเรากำลังแสวงหาจิตใจของพระเยซูและขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้รู้จักพระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะรู้จักพระเยซูมากขึ้น และเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์อย่างจริงจัง ตอนที่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ ที่มีจุดศูนย์กลางคือพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า และบุตรมนุษย์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change