ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టమేమి కాదు. మనము దేవునిని పూర్ణ హృదయముతో ప్రేమించాలని మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారిని కూడా ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాడు. మనలో తన స్వభామును గూర్చిన దేవుని కోరిక, ధర్మశాస్త్రాన్ని అధిగమించే మరియు దేవుని స్వభామును మన హృదయాలలోకి తీసుకువచ్చే ఈ రెండు గొప్ప సూత్రాలను గౌరవించడానికి మనలను ప్రేరేపింపచేయుచున్నది.

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the most important things are not hard to understand. God wants us to love him with every fiber of our being and to also love those around us. All of his demands on character really boil down to honoring these two great principles that transcend law and bring the character of God to hearts.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడా మరియు పరలోకపు తండ్రీ, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. అబ్రాహాము మరియు దావీదు వారసుడిగా మీ మెస్సీయను పంపడానికైన మీ ప్రణాళిక కోసం నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. మీ నిరంతర ప్రేమ కోసం నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నా బలహీనమైన ప్రార్థనలను వినడానికైన దయతో నా ప్రార్ధనలు విన్నందుకు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. యేసును పంపినందుకు మరియు మీ సంఘాన్ని ప్రారంభించినందుకు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. ప్రియమైన దేవా , యేసు నామంలో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God and Heavenly Father, I love you. I love you for your plan to send your Messiah as a descendant of Abraham and David. I love you for your unfailing love. I love you for listening grace to hear my feeble prayers. I love you for sending Jesus and for starting your church. I love you dear God, in the name of Jesus. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 12:30-31

మీ అభిప్రాయములు