ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ พระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเราและให้รักคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วย กฎบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ก็อยู่ภายใต้กฎหลักสองข้อนี้ ซึ่งเป็นสองกฎที่อยู่เหนือกฎอื่นๆ และจะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นลักษณะเดียวกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ เพราะแผนการของพระองค์ที่จะส่งพระผู้ช่วยมาให้เป็นลูกหลานของอับราฮัมและดาวิด ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในเวลาที่อ่อนแอ ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระองค์ส่งพระเยซูมาเพื่อมาเริ่มคริสตจักรของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าอันเป็นที่รักยิ่ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น