ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పిల్లలకు బోధించవలసిన అవసరం లేదు; వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలి. జీవితం అంటే కేవలం మేధోపరమైన పాఠాలు మరియు సమాచారం మాత్రమే కాదు. ఇది మన దైనందిన జీవితంలో సత్యాన్ని సమగ్రపరచడం. మన పిల్లలను మరియు వారి శిక్షణను మన ప్రాధాన్యతల జాబితాలోకి చేర్చమని దేవుడు మనలను పిలుస్తున్నాడు , ఎందుకంటే మన పిల్లలు శాశ్వతంగా ఉంటారు, అయితే మనం మన సమయాన్ని వెచ్చించే ఇతర విషయాలు అన్ని కూడా చాలా తాత్కాలికమైనవి.

Thoughts on Today's Verse...

Children don't need to be taught; they need to be trained. Life is not just about intellectual lessons and information. It is about integrating truth into the fabric of our daily lives. God calls us to move our children and their training up on the list of our priorities because our children are forever, while most of the other things we invest our time in are temporary.

నా ప్రార్థన

గొప్ప మరియు పవిత్ర సలహాదారుడా , మీ ప్రేమను మరియు మీ సత్యాన్ని వారితో పంచుకోవడానికి నా పిల్లలతో చేయవలసిన ఉత్తమమైన పనిని తెలుసుకోవాలని నేను కోరుతున్నప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి. వారు నాకంటే మిమ్మల్ని మరింత పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలని మరియు ప్రేమించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి నాకు జ్ఞానం మరియు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి మరియు వాటిని నా కుటుంబ జీవితంలో అమలు చేయడానికి సున్నితత్వాన్ని ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Great and Holy Counselor, help me as I seek to know the best thing to do with my children to share your love and your truth with them. I want them to know and love you more perfectly than I do. Give me wisdom and courage to make wise decisions and the tenderness to implement them in my family's life. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 22:6

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change