ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పిల్లలకు బోధించవలసిన అవసరం లేదు; వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలి. జీవితం అంటే కేవలం మేధోపరమైన పాఠాలు మరియు సమాచారం మాత్రమే కాదు. ఇది మన దైనందిన జీవితంలో సత్యాన్ని సమగ్రపరచడం. మన పిల్లలను మరియు వారి శిక్షణను మన ప్రాధాన్యతల జాబితాలోకి చేర్చమని దేవుడు మనలను పిలుస్తున్నాడు , ఎందుకంటే మన పిల్లలు శాశ్వతంగా ఉంటారు, అయితే మనం మన సమయాన్ని వెచ్చించే ఇతర విషయాలు అన్ని కూడా చాలా తాత్కాలికమైనవి.

నా ప్రార్థన

గొప్ప మరియు పవిత్ర సలహాదారుడా , మీ ప్రేమను మరియు మీ సత్యాన్ని వారితో పంచుకోవడానికి నా పిల్లలతో చేయవలసిన ఉత్తమమైన పనిని తెలుసుకోవాలని నేను కోరుతున్నప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి. వారు నాకంటే మిమ్మల్ని మరింత పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలని మరియు ప్రేమించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి నాకు జ్ఞానం మరియు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి మరియు వాటిని నా కుటుంబ జీవితంలో అమలు చేయడానికి సున్నితత్వాన్ని ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు