ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని కొరకు అత్యవసరంగా జీవించాలనే జ్ఞానము కోల్పోయినప్పుడు, మన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటాము ! దేవుడు మన కొరకు, మన ప్రపంచం కొరకు, మరియు అతని సంఘము కొరకు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. "ఆధ్యాత్మిక అంకగణితం" (మన రోజులను సరిగ్గా లెక్కించడం) యొక్క దేవుని వరము లేకుండా, మనం ఎప్పటికీ జ్ఞాన హృదయాన్ని పొందలేము. కాబట్టి మనకు అలాంటి వరము ఎలా వస్తుంది? సందేహించకుండా దాని కోసం అడగండి (యాకోబు 1: 5-7)! జ్ఞానం కోసం ప్రభువును విశ్వసించడం మనపై మరియు మన జీవితాలఫై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. బలహీన హృదయానికి బదులు, దేవుడు మనకు జ్ఞాన హృదయాన్ని ఇస్తాడు!

Thoughts on Today's Verse...

When we lose our sense of urgency to live for God, we end up wasting our time! God has a plan for us, for our world, and for his church. Without God's gift of "spiritual arithmetic" (numbering our days aright), we will never gain a heart of wisdom. So how do we get such a gift? Ask for it without doubting (James 1:5-7)! Trusting the Lord for wisdom has a huge effect on us and the way we conduct our lives. Rather than losing heart, God gives us a heart of wisdom!

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, యుగాల రాజా, మీరు మాత్రమే పూర్తి జ్ఞానం, న్యాయం మరియు దయతో జీవిస్తున్నారు. దయచేసి నా జీవితంలో ఏ సమయంలో మరియు నా ప్రయాణంలో ఈ దశలో నేను ఏ పాత్రను పోషించాలనుకుంటున్నానో తెలుసుకోవడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నిన్ను మహిమపరుస్తూ నా జీవితం జీవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు విలువైన పేరులో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and Almighty God, King of the Ages, you alone live in complete wisdom, justice, and grace. Please help me to know what time it is in my life and the role you want me to play at this stage of my journey. I want my life to be lived glorifying you. In Jesus' precious name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 90:12

మీ అభిప్రాయములు